Právna doložka

IMPRESSUM

 

Prevádzkovateľ web stránky

CYEB s.r.o.

Sídlo

945 01 Komárno, Záhradnícka 10

IČO

46 851 658

Obchodný register

Okresný Súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 32702/N

IČ DPH

SK2023607817

Poštová adresa

945 01 Komárno, Záhradnícka 10

E-mail

info@cyeb.sk

Telefon

+421  35 202 8922

Fax

+421 37 230 2907

Web

www.cyeb.sk

Prevádzkovateľ serveru

www.usernet.hu

Webdesign

www.usernet.hu

 

PRÁVNE NÁLEŽITOSTI

Otvorením webovej stránky, alebo ľubovoľnej podstránky prijímate nižšie uvedené podmienky.

Informácie a dokementy uvedené na webovej stránke spoločnosti CYEB slúžia výlučne ako informatívne,  použitie týchto informácií sa deje len na Vašu vlastnú zodpovednosť.

Údaje zaznamenané na serveri

Vstupom na našu webovú stránku server automaticky registruje Vašu IP adresu, a v závislosti na nastavení Vášho počítača aj operačný systém a typ prehliadača, čas návštevy a URL adresu navštívených stránok. Tieto údaje využívame bez personalizácie, a v spracovanej forme na štatistické účely, a na účely plynulého zlepšovania kvality nami poskytovaných služieb. IP adresa a história prehladávania v niektorých prípadoch sa môže považovať za osobný údaj.

Ochrana autorských práv a značky

Informácie na stránke CYEB sú chránené autorským právom, a všetky práva s tým súvisiace informácie vlasní CYEB. Informácie z web stánky bez písomného súhlasu CYEB sa môžu použiť len s uvedením zdroja informácií. Zverejnenie stránky a jej obsahu je možné výlučne s predbežným súhlasom CYEB.

Logá, obrázky označenia a značky na stránke CYEB sú chránené autorským právom, a sú majetkom CYEB. Použitie, sťahovanie, kopírovanie, rozširovanie, prenesenie log, názvov značiek, obrázkov umiestnených a web stránke je možné výlučne s písomným súhlasom CYEB.

Cookie

Niektoré naše služby môžu umiestnič na Vašom počítači identifikačné súbory cookie. O tejto skutočnosti prevádzkovateľ serveru Vás nemusí vždy informovať. Cookie sa využíva výlučne na uľahčenie technickej identifikácie užívateľa, a podporujú prispôsobenie sa používania našich služieb, na iné účely sa nevyužívajú.

Obmedzená zodpovednosť

CYEB nezodpovedá za presnosť a úplnosť obsahu údajov a dokumentov zobrazených na webovej stránke.

CYEB nezodpovedá za materiály uverejnené treťou stranou, ktoré sa spájajú s webovou stránkou CYEB, resp. sa odvolávajú na ňu.

CYEB nezodpovedá za žiadne mimoriadne, priame, nepriame alebo iné výpadky prevádzky, straty údajov, ušlý zisk , iné škody vyplývajúce zo zmluvného vzťahu z nedbanlivosti, alebo mimozmluvného vzťahu, ktoré môžu súvisieť s použitím alebo plnením dokumentov, informácií, služieb z tejto webovej stránky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov regulujú správu dát, ktoré sa dostali do vlastníctva spoločnosti CYEB pri návšteve jej webovej stránky .

Spoločnosť CYEB prehlasuje, že Vaše dáta sú spracované v plnom súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ich v plnom rozsahu dodržiava  a venuje osobitnú pozornosť  na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje sú všetky informácie na základe ktorého sa dajú identifikovať osoby (napr. meno, e-mailová adresa, poštová adresa).

Spoločnosť CYEB zhromažďuje osobné údaje  o Vás výlučne len v prípade , ak tieto informácie ste dobrovoľne poskytli (napr. pri žiadosti o informácie, registrácii na  e-newsletter alebo sa zúčastníte na prieskume).

Spoločnosť CYEB vyhlasuje, že nezhromažďuje osobné údaje maloletých osôb alebo údaje, ktoré sa nedobrovoľne dostali do jej vlastníctva  v žiadnom prípade nepoužije a bez súhlasu autorizovanej osoby  ich neposkytne tretej osobe.

Dobrovoľným zadávaním svojich údajov  dávate svoj súhlas na ich evidenciu  a spracovanie spoločnosti CYEB, dovtedy kým nepožiadate o odstránenie týchto dát.

Vaše osobné údaje sú použité  spoločnosťou CYEB  výhradne za účelom odpovedať na vaše otázky, spracovanie objednávok a poskytnúť prednostný prístup na ponuky alebo prístup k špeciálnym informáciám.

Vaše osobné údaje sú vymazané zo systému spoločnosťou CYEB, ak účel spracovania dát prestal existovať alebo vypršala  doba uvedená v zákone pre ukladanie dát.

Záznam iných ako osobných údajov: Pri návšteve webovej stránky spoločnosti  CYEB  sú automaticky zaznamenané všeobecné dáta  bez registrácie, ktoré  používame výlučne na anonymné účely bez záznamu osoby. Tieto údaje sú vyhodnotené anonymne, slúžia na vyhodnotenie  návšetnosti a na zlepšenia obsahu našich stránok. Vaše údaje nebudú ďalej spracované a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Webové stránky spoločnosti CYEB môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, na  ktoré  sa nevzťahujú zásady ochrany osobných údajov tejto stránky. Upozorňujeme Vás, že ak používate tieto odkazy, prosím riadte sa ustanoveniami o ochrane osobných údajov daných odkazovaných webových stránok.